Logo
O spoločnosti

Informácie o spracovaní osobných údajov

I. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

1.1 Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť AUDIO PARTNER s.r.o., so sídlom Mezi Vodami 23, 143 00 Praha 4, identifikačné číslo: 27114147, zapísaná v obchodnom registri vedenom Měststkým soudem v Praze, oddiel C, vložka 109711 (ďalej len „prevádzkovateľ“ ).

1.2 Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Mezi Vodami 23, 143 00 Praha 4, adresa elektronickej pošty komunikacia@kytary.sk, telefón +421 220 924 324.

1.3 Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednou osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

2.1 Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom, alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

III. Účel spracovania osobných údajov

3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom či vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením takej zmluvy.

3.2 Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uloženia osobných údajov

4.1 Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V. Ďalší príjemcovia osobných údajov

5.1 Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy.

5.2 Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácií.

VI. Práva subjektu údajov

6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov.

6.2 Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte mimo iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.3 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pro uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa splniť.

Podobné frázy
Kategória
Značky